Phát huy hiệu quả công tác nhận uỷ thác Ngân hàng chính sách của Đoàn thanh niên thị xã Hoàng Mai năm 2021

Thứ hai - 26/07/2021 11:16
Phát huy hiệu quả công tác nhận uỷ thác Ngân hàng chính sách của Đoàn thanh niên thị xã Hoàng Mai năm 2021
Phát huy hiệu quả công tác nhận uỷ thác Ngân hàng chính sách của Đoàn thanh niên thị xã Hoàng Mai năm 2021

Những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với Ngân hàng Chính sách xã hội về chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để giúp đoàn viên thanh niên và người dân có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cùng với các tổ chức Đoàn cơ sở luôn xem công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình hoạt động hàng năm. Các cấp bộ Đoàn trong toàn thị xã đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác.

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2021 do tác động của đại dịch Covid 19 công tác nhận uỷ thác gặp nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng với tinh thần vượt khó, công tác nhận uỷ thác NHCSXH của Đoàn thanh niên đạt được nhiều kết quả nhất định.

Tính đến 30 tháng 6 năm 2021 tổng số tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lí là 34 tổ với tổng số dư nợ uỷ thác đạt 59.656 triệu đồng tăng so với đầu năm 3.398 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,7%, chiếm 18,39% tổng dư nợ uỷ thác. Thu lãi đến 30/6/2021 của Đoàn thanh niên đạt 2.594 triệu đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm cũng được các tổ chức Đoàn nhận uỷ thác quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền. Tính đến 30/6/2021 Đoàn thanh niên huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 3.685 triệu đồng, tăng 152 triệu đồng so với kỳ báo cáo trước, tăng so với đầu năm 578 triệu, chiếm 17,4% số dư tiền gửi tiết kiệm tổ. Phối hợp NHCSXH huy động tiết kiệm theo lãi suất thị trường của cả 4 tổ chức hội nhận uỷ thác với tổng số tiền đạt 4.460/5.200 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch năm.

Công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức Đoàn nhận uỷ thác được quan tâm đúng mức. Đoàn thanh niên thị xã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm, tính đến 30/6/2021 đã tổ chức kiểm tra được 6 xã, 6 lượt tổ, 36 hộ. Đoàn các xã, phường nhận uỷ thác cũng đã tiến hành kiểm tra theo đúng quy định và đúng tiến đố, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra việc tổ chức bình xét và sử dụng vốn sau 30 ngày để kịp thời xử lí. Chính vì vậy, công tác nhận uỷ thác của Đoàn thanh niên trong 6 tháng đầu năm được NHCSXH thị xã và Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá cao, tỷ lệ nợ quá hạn thấp 6,2 triệu động, chiếm tỷ trọng 0,02% tổng số nợ uỷ thác của hội, chiếm tỷ trọng 5,1% nợ quá hạn.
 

 

Cán bộ Đoàn kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ủy thác để phát triển kinh tế

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác nhận uỷ thác giải quyết vốn vay cho hộ nghèo. Đoàn thanh niên thị xã tích cực tham mưu với Ngân hàng chính sách, Tỉnh đoàn quan tâm giải quyết các vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo động lực bước đầu cho nhiều thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo sức lan toả phong trào khởi nghiệp trong ĐVTN. Tính đến 30/6/2021 Tổng nguồn cho vay giải quyết việc làm đến 30/6/2021: 25.363 triệu đồng với 532 mô hình, trong đó: nguồn trung ương: 13.663 triệu đồng; nguồn địa phương: 11.700 triệu đồng; nguồn vốn thị xã ưu tiên đầu tư cho thanh niên phát triển kinh tế 1.100 triệu đồng/22 mô hình đầu tư vào mô hình nuôi cá, trồng mô hình trồng hoa, trồng rau trang trại, chăn gia súc, gia cầm, các dịch vụ làm đẹp của thanh niên… Nhiều mô hình đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động trên địa bàn, điển hình như chị Nguyễn Thị Hằng Nga (khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị)  đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để đầu tư vào nghề trồng hoa, cây cảnh. Từ một nhà vườn nhỏ lẻ, bằng nguồn vốn quỹ thanh niên phát triển kinh tế, đến nay, chị Nga đã là chủ sở hữu nhà vườn với hàng trăm loại hoa, cây cảnh có thương hiệu trong và ngoài thị xã, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình từ 300 – 350 triệu đồng/năm.
 

 

Mô hình thanh niên phát triển kinh tế của chị Nguyễn Thị Hằng Nga (khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị)

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác nhận uỷ thác NHCSXH vẫn còn những khuyết điểm hạn chế: Nhận thức của một số tổ chức hội nhận uỷ thác còn chưa cao, kỹ năng, nghiệp vụ nhận uỷ thác ở một số hội, tổ tiết kiệm còn hạn chế; công tác lưu lập hồ sơ, sổ sách còn hạn chế; việc tham gia sinh hoạt, bình xét tại các tổ của một số tổ chức hội chưa thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát vốn vay uỷ thác nhiều lúc chưa kịp thời, đặc biệc công tác kiểm tra vốn vay sau 30 ngày; vẫn còn tình trạng xuất hiện vay ké, sử dụng vốn vay sai mục đích chưa được xử lí kịp thời, nợ quá hạn vẫn còn xảy ra; công tác tuyên truyền hoạt động nhận uỷ thác, giới thiệu điển hình tiên tiến trong sử dụng vốn vay giải quyết việc làm và các khoản vay của hộ nghèo có hiệu quả chưa được tuyên truyền kịp thời, nên tính lan toả chưa cao.

Từ kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế nêu trên, để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác nhận uỷ thác NHCSXH của Đoàn thanh niên trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp bộ Đoàn từ thị xã đến cơ sở nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp bộ Đoàn nhằm quyết liệt và bám sát hơn nữa công tác nhận uỷ thác, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc từ cơ sở.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa NHCSXH với Đoàn thanh niên, kịp thời thông tin, trao đổi các vấn đề nảy sinh để cùng nhau phối hợp chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác nhận uỷ thác, các cơ sở hội, tổ tiết kiệm, tập trung tập huấn các vấn đề còn yếu kém, nhất là kỹ năng trình tự giải quyết thủ tục, hồ sơ, bình xét, kiểm tra, đánh giá…

Thứ tư, thường xuyên khảo sát các món vay đến kỳ trả nợ, các trường hợp nợ quá hạn để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và có giải pháp thu nợ kịp thời, tránh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, nợ chây ì.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác hoạt động nhận uỷ thác, kịp thời xử lí các vi phạm nhất là vay ké, sử dụng vốn sai mục đích để thu hồi kịp thời.

Thứ sáu, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hằng năm cần xây kế hoạch tuyên truyền cụ thể, có chỉ tiêu công tác tuyên truyền viết bài, phóng sự trên các lĩnh vực hoạt động uỷ thác và các mô hình hiểu quả sử dụng vốn vay để lan toả, nhân rộng.

Thứ bảy, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá công tác nhận uỷ thác của tổ chức Hội, kịp thời tuyên dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác nhận uỷ thác và tuyên dương những điển hình làm kinh tế giỏi sử dụng hiệu quả vốn vay uỷ thác.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thời gian tới Đoàn thanh niên thị xã tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp người nghèo và đoàn viên, thanh niên từng bước vượt khó, mạnh dạn phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Hoàng Mai.

Hồ Cảnh Thuận – Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai

Tác giả bài viết: Thị đoàn Hoàng Mai

Nguồn tin: Thị đoàn Hoàng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Các tin khác

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay234
  • Tháng hiện tại27,506
  • Tổng lượt truy cập5,100,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây